Shuntventiel

Shuntventiel
 • Wordt gebruikt als een soort kortsluiting tussen de heen en retourleiding binnen het afgifte systeem
 • Indien afgiftezijdig geen afname van warmte wordt gevraagd, bestaat de kans dat er door het ontbreken van circulatie een storing ontstaat
 • Bij het ontbreken van circulatie gaat het shuntventiel open en ontstaat een verbinding tussen aanvoer en retour waardoor circulatie mogelijk is

Voetventiel

Voetventiel
 • Wordt toegepast om warmteafgifte op de juiste wijze te verdelen tussen alle warmtevragende componenten worden er voetventielen geplaatst
 • Laat een ingestelde waterflow door waardoor de aangesloten radiator capaciteit en de hoeveelheid "ketel water" op elkaar is afgestemd
 • Op de juiste waarde inregelen van een voetventiel is bepalend voor de juiste werking van een comfortinstallatie

Expansieventiel

Expansieventiel
 • Een belangrijk component binnen het koudemiddel circuit.
 • Heeft als doel het koudemiddel terug te brengen van een hoge druk (hoge temperatuur) naar een lagedruk (lage temperatuur) waardoor het koudemiddel verder van gas naar vloeibaar converteert
 • Er worden zowel mechanische als electronische versies toegepast

Shuntventiel

Shuntventiel
 • Het shuntventiel is als een soort kortsluiting tussen aan- en afvoer van het afgiftesysteem geplaatst.
 • Als de afname van een radiatorgroep of vloerverwarminggroep afneemt of geheel wegvalt, zal het circulatiewater meer weerstand in het systeem ondervinden.
 • Het shuntventiel is zo afgeregelt dat wanneer de circulatie stagneert, door bijvoorbeeld te weinig afname, het circulatie water de weg van de minste weerstand zoeken, het shuntventiel.
 • Op deze manier wordt voorkomen dat er een onderbreking in het circulatie traject van aan- naar afvoer ontstaat.

Voetventiel

Voetventiel
 • Met behulp van een voetventiel wordt de flow door een radiator geregeld.
 • Dit om een evenredige flow voor elke gebruiker van een afgiftesysteem te bereiken.
 • De doorlaat van de aanvoerpoort naar de radiatorpoort kan door vergroten of verkleinen van de opening van het voetventiel gerealiseerd worden.
 • Het verstellen van deze opening gebeurt door een kegelvormige afsluiting in- of uit te draaien middels een stelbout.

Expansieventiel

Expansieventiel
 • Het expansieventiel zorgt voor een constante druk/temperatuur verlaging in het koelmiddelcircuit.
 • De meetbulp meet binnen de koelkringloop de actuele temperatuur van het koudemiddel.
 • Door middel van het capulair, het membraam en de de aansturing van het doorlaat mechanisme binnen het ventiel zal de druk aan de uitlaatzijde lager zijn dan aan de inlaatzijde.
 • Druk en temperatuur zijn één op één met elkaar verbonden.
 • Het doel van het expansieventiel is om de druk zodanig te verlagen dat het koelmiddel op de juste temperatuur de verdamper bereikt zodat het koelmiddel warmte bronzijdig af kan nemen.
 • Door de juiste keuze van meetbulb,capulair en membraam kan een mechanische verstelling bereikt worden die het koelmiddel op een constante juiste temperatuur brengt.
 • De laatste jaren wordt de meetbulb, het capulair en het membraam vervangen door een PTC/NTC element en een controller welke een kleine servo motor aanstuurt.
 • De werking blijft verder hetzelfde, de hoge temperatuur/druk wordt op een constante manier naar een lagere temperatuur/druk gebracht door de doorlaat te vergroten binnen het ventiel.

Shuntventiel

Shuntventiel

Voetventiel

Voetventiel

Expansieventiel

Expansieventiel

Shuntventiel

Shuntventiel

Een shunt of bypass ventiel heeft geen specifiek onderhoud nodig.

 • controle op lekkage aan de beide koppelingen volstaat
 • de instelling wordt bij montage bepaald
 • controle op de juiste instelling bij klachten is zinvol
 • de vorige instelling zou in logboek/installatielog aanwezig kunnen zijn

Voetventiel

Voetventiel

Een voetventiel heeft geen uitgebreid onderhoud nodig.

 • inspectie op lekkage bij de koppelingen volstaat
 • het inregelen van de flow gebeurt bij montage, bij klachten kan de insteling gecontroleerd worden

Expansieventiel

Expansieventiel

Onderhoud aan een expansieventiel beperkt zich tot:

 • controlle of de meetbulb voldoende contact maakt aan het leidingsysteem.
 • of het capulair geen knikken vertoond of is afgebroken
 • of de inlaat en uitlaat koppeling geen lekkage aanwijzing heeft.

Het opnieuw afstellen komt in de praktijk niet voor, alleen bij grote systemen kan enige afregeling noodzakelijk zijn.

Voor het vervangen van het expansieventiel is een F-gassen certificaat noodzakelijk.

Shuntventiel

 • door vervuiling kan een verstopping ontstaan waardoor curculatie wordt onderbroken
 • ondeugdelijke montage kan lekkage veroorzaken

Voetventiel

 • door vervuiling kan een verstopping of vermindering van flow ontstaan waardoor de radiator- of vloerverwarminggroep onvoldoende warm wordt
 • ondeugdelijke montage kan lekkage veroorzaken

 

Expansieventiel

Het capulair van het expansieventiel is erg kwetsbaar. Problemen in het koelmiddelcircuit en met name onvoldoende verdamping (lage druk storing) of problemen met vloeistof deeltjes in de compressor duiden vaak op een slecht werkende verdamper of expansieventiel.

 • lekkage door slechte montage komt ook sporadisch voor
 • bij de electronische versie kan de servomotor defect raken door langdurig gebruik

Heb jij nog een aanvulling over dit onderwerp?

Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!