Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ROVC betreffende de deelname en/of opdracht tot het ontwikkelen, organiseren, plannen, verzorgen van opleidingen, cursussen, trainingen en andere vormen hiervan, hierna te noemen ‘cursus’.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder ‘cursus’: opleidingen, trainingen, modules, workshops, themadagen, projectdagen, advies, consultancy, implementatie en andere vormen van kennisoverdracht in de ruimste zin van het woord.

Deze Algemene Voorwaarden zijn door ROVC opgesteld teneinde te worden opgenomen in alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de in art. 1 genoemde activiteiten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en ROVC, tenzij opdrachtgever en ROVC afwijking van deze voorwaarden zijn overeengekomen en dit schriftelijk door beide partijen is bevestigd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en ROVC, tenzij opdrachtgever en ROVC afwijking van deze voorwaarden zijn overeengekomen en dit schriftelijk door beide partijen is bevestigd. Indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van toepassing. Deze zijn te vinden op www.rovc.nl/consumentenvoorwaarden of www.ser.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op opvolgende overeenkomsten voortvloeiend uit een eerdere overeenkomst tussen partijen. Ook als de toepasselijkheid niet uitdrukkelijk opnieuw is overeengekomen. Van “opvolgende overeenkomsten’ is in ieder geval sprake in geval van het verrichten van meerwerk of vervolgopdrachten.

Eenzijdig door opdrachtgever aan ROVC van toepassing verklaarde inkoop/leveringsvoorwaarden worden door ROVC op geen enkele wijze geaccepteerd.

1.1 Begrippen
Deelnemer
Degene die de cursus daadwerkelijk gaat volgen.
Opdrachtgever
Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de cursus.
Open netwerk
Een cursus, georganiseerd door ROVC, open voor iedereen die daaraan wil deelnemen.
Incompany
Een cursus, georganiseerd door ROVC in opdracht van de opdrachtgever, met een besloten karakter waarbij deelnemers worden uitgenodigd door de opdrachtgever.
Overige overeenkomsten
Alle overige overeenkomsten van opdracht door ROVC schriftelijk aanvaard.
Startdatum
De eerste bijeenkomst van de cursus.
Cursusprijs
De prijs van de cursus als vermeld in de ROVC-cursusgids, op de ROVC-website, of vastgelegd in een door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging.
Test
Beoordeling van kennis/vaardigheden gedurende cursus, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre de lesstof door de deelnemer in de praktijk kan worden gebruikt.
Toets
Beoordeling van kennis/vaardigheden zoals opgedaan tijdens de cursus, gevolgd door een certificaat.
Examen
Beoordeling van kennis/vaardigheden na een cursus of opleiding, waarbij een diploma kan worden behaald.
Annuleren
De schriftelijke opzegging van de cursus door deelnemer, opdrachtgever of ROVC.

1.2 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen ROVC en de opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier, de door ROVC en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door ROVC aan de opdrachtgever van diens telefonische of via internet verzonden aanmelding of opdracht.

2. Uitvoering
ROVC is gerechtigd om:
▪ de cursusprogramma’s tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen en/of om reden van kwalitatieve verbetering.
▪ de indeling van de cursus wat betreft plaats en tijd te wijzigen.
▪ bij onvoldoende aanmeldingen een cursus of startmoment af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande cursus niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan telefonisch of schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.
▪ het aantal bijeenkomsten van een cursus te reduceren, waarbij de inhoud en prijs hetzelfde blijft.

3. Examens, toets en test
3.1 Examen
Indien er op een cursus een of meer examens volgen, dan is hierop automatisch het daarvoor geldende examenreglement van de examinerende instelling van toepassing.

Deelnemers aan een examen zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige en correcte aanmelding voor deze examens, tenzij anders vermeld op de ROVC-website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

De kosten van de examens zijn inbegrepen in de cursusprijs, tenzij anders vermeld op de ROVC-website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

3.2 Toets
Indien er een of meer toetsen onderdeel uitmaken van de cursus dan staat dit vermeld op de ROVC-website of in schriftelijk bevestiging met de opdrachtgever.

De kosten van de toetsen zijn inbegrepen in de cursusprijs, tenzij anders vermeld op de ROVC-website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

3.3 Test
Testen kunnen onderdeel uitmaken van een ROVC-cursus. Deze testen zijn bedoeld om de voortgang van de ontwikkeling van de deelnemer te meten. Aan de resultaten van de testen kunnen echter geen rechten worden ontleend.

De kosten van de testen zijn inbegrepen in de cursusprijs, tenzij anders vermeld op de ROVC-website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.